Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/15/2021

(FO) Krajčovičová Eva (06.08.1960)

Internátna 679/41 , 97404 Banská Bystrica

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
08.12.2021
Zverejnený v OV č.:
235/2021
Dlžník:
Eva Krajčovičová IČO 06.08.1960, , Internátna 676/41, 97404 Banská Bystrica,
Správca:
, B. Bartóka 12, 97901 Rimavská Sobota,
Spisová značka súdu:
6OdK/15/2021
Spisová značka správcu:
6OdK/15/2021
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 18.11.2021, sp. zn. 6OdK/15/2021, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 226/2021 dňa 25.11.2021 bol na dlžníka Eva Krajčovičová, nar. 06.08.1960, trvale bytom Internátna 676/41, 974 01  Banská Bystrica, podnikajúca pod obchodným menom Eva Krajčovičová, Internátna 676/41, 974 04  Banská Bystrica, IČO: 34 256 628  vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená: Správcovská RS, k.s. so sídlom B. Bartóka 12, 979 01 Rimavská Sobota.

Správca konkurznej podstaty oznamuje účastníkom konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese B. Bartóka 12, 979 01 Rimavská Sobota a to v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0917275198 alebo emailom na: drugdova.md@gmail.com

Za správcu: Správcovská RS, k.s.,  

zn. S2027