Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/5/2021

(FO) Malík Martin (10.06.1985)

V Majeri 228/12 , 90061 Záhorská Ves

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.12.2021
Zverejnený v OV č.:
237/2021
Dlžník:
Malík Martin IČO 10.06.1985, , V Majeri 228/12, 90061 Záhorská Ves,
Správca:
JUDr. Michaela Voleková , Trnavská 27, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31OdK/5/2021
Spisová značka správcu:
31OdK/5/2021 S1518
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznámenie o skončení konkurzu

 

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Malík, nar. 10.06.1985,  V Majeri 228/12, 900 61 Záhorská Ves, občan SR (ďalej len „úpadca“) týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

 

Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZKR, ktorý správca vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZKR.

 

V zmysle § 167 v ods. 1 ZKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

 

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.

 

 

JUDr. Michaela Voleková