Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/5/2021

(FO) Malík Martin (10.06.1985)

V Majeri 228/12 , 90061 Záhorská Ves

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.12.2021
Zverejnený v OV č.:
237/2021
Dlžník:
Malík Martin IČO 10.06.1985, , V Majeri 228/12, 90061 Záhorská Ves,
Správca:
JUDr. Michaela Voleková , Trnavská 27, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31OdK/5/2021
Spisová značka správcu:
31OdK/5/2021 S1518
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

 

JUDr. Michaela Voleková, správca, so sídlom: Trnavská 27, 831 04 Bratislava, správca úpadcu: Martin Malík, nar. 10.06.1985,  V Majeri 228/12, 900 61 Záhorská Ves, občan SR (ďalej len „úpadca“), sp. zn.: 31OdK/5/2021,  týmto v súlade s § 81 ZKR vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 176/2021 zo dňa 13.09.2021 súpisovú zložku majetku č. 1 motorové vozidlo 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti  ARIZOM s.r.o., so sídlom V Majeri 228/12, Záhorská Ves 900 65, IČO: 36 203 556, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 40050/B, oddiel Sro, súpisová hodnota: 300.000,- SK, t.j. 9.958,20,- EUR. (ďalej len „obchodný podiel“)

 

V súlade s § 167p ZKR, ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestavajú podliehať konkurzu. Obchodný podiel sa správca pokúšal speňažiť v troch kolách verejného ponukových konania, z toho posledné bolo zverejnené v Obchodnom vestníku  pod č. 209/202 zo dňa 29.10.2021.  Nakoľko vo všetkých troch verejných ponukových konania nebola v určenej lehote na podávanie ponúk doručená ani jedna ponuka, všetky tri kolá verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu v konkurze boli neúspešné.

 

Vzhľadom na uvedené, obchodný podiel prestáva podliehať konkurzu a exekučné konania, ktoré boli vedené voči úpadcovi boli zastavené. Obchodný podiel dňom zverejnenia tohto oznámenia patrí úpadcovi.

 

JUDr. Michaela Voleková, správca