(PO) Global International s.r.o., IČO 46226711

Dunajské nábrežie 4726, 945 01 Komárno

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
17.12.2021
Zverejnený v OV č.:
242/2021
Dlžník/Úpadca:
Global International s.r.o. IČO 46226711, , Dunajské nábrežie 4726/0, 94501 Komárno,
Správca:
Mgr. Peter Páll , Podzámska 2959/18A, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
23K/8/2021
Spisová značka správcu:
23K/8/2021 S1945
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

 

SÚPISU MAJETKU VŠEOBECNEJ KONKURZNEJ PODSTATY

 

 

 

P.č.

Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová hodnota

1

 

Pohľadávka z bankového účtu

 

Bežný účet č. 2922859873

Vedený v banke Tatra banka, a.s.

mena: EUR, nominálna hodnota 359,80 €.

359,80 €

 

 

 

V Nitre dňa 14.12.2021

 

Mgr. Peter Páll, správca úpadcu