(PO) Poľnohospodárske stavby a. s., IČO 31424643

Povodská cesta , 92901 Dunajská Streda

ECLI:SK:KSBA:2021:1097898260.15 č. k. 4K/169/1997 - 1309 ...
Dátum zverejnenia:
23.12.2021
Zverejnený v OV č.:
246/2021
Krajský súd v Bratislave
4K/169/1997, Poľnohospodárske stavby a. s., IČO: 31424643, Povodská cesta , 929 01 Dunajská Streda,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

ECLI:SK:KSBA:2021:1097898260.15                               

                                                                                             č. k. 4K/169/1997 - 1309

                                                                                                    IČS:  1097898260

 

                                                                U Z N E S E N I E

 

              Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske stavby a.s., Povodská cesta, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 424 643, o návrhu konkurzného veriteľa: Jozef László, Dunajská Streda, takto

                                                                 r o z h o d o l :

            Súd   z v o l á v a   schôdzu konkurzných veriteľov s programom:

1. Odvolanie a voľba členov veriteľského výboru.

2. Informácia správcu o aktuálnom stave a priebehu konkurzného konania s návrhom postupu.

3. Návrh na ustanovenie nového správcu.

na deň  31.01.2022  o 9.00 h. na č. dv. 17/prízemie,

na Krajskom súde v Bratislave (budova Justičného paláca), Záhradnícka 10, Bratislava.

            Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, resp. poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.

 

P o u č e n i e :  Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 

V Bratislave, dňa 21.12.2021

                                                                                                               JUDr. Elena Kúšová                

                                                                                                                            sudkyňa