(PO) STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“, IČO 36632716

J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
04.01.2022
Zverejnený v OV č.:
2/2022
Dlžník/Úpadca:
STONTEC, s.r.o. v konkurze IČO 36632716, , J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,
Správca:
, Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4K/16/2016
Spisová značka správcu:
4K/116/2016 S1971
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01  Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu konkurznej podstaty úpadcu STONTEC, s.r.o. v konkurze, sídlo J. Kozáčeka 13, 960 01  Zvolen, IČO 36 632 716 (ďalej aj len ako Úpadca) týmto v súlade s ust. 206d a 206e zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2016 (ďalej aj len ako ZoKR) oznamuje, že do kancelárie správcu boli doručené prihlášky nižšie identifikovaných veriteľov v nižšie identifikovanej výške prihlásenej sumy po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty podľa ust. § 28 ods. 2 ZoKR a oznamuje, že pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

Názov / meno a priezvisko veriteľa

Sídlo*

IČO*

Celková prihlásená suma

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

35 697 270

567,55 €

RENOMAG SLOVAKIA s.r.o.

Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

43 856 951

2 313,78 €

* V prípade veriteľa – fyzickej osoby, Správca neuvádza dátum narodenia a trvalé bydlisko z dôvodu ochrany osobných údajov. Nakoľko ust. § 28 ods. 3 ZoKR pri identifikácií veriteľa takého údaje nevyžaduje, Správca dospel k záveru, že zverejnenie dátumu narodenia a trvalého bydliska veriteľa – fyzickej osoby nespĺňa požiadavku kladenú na spracovanie osobných údajov zásadou minimalizácie osobných údajov podľa ust. § 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. čl. 5 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) známe taktiež ako GDPR

Poučenie

Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku (ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZoKR).

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate (ust. § 32 ods. 7 ZoKR).

Popretie pohľadávky musí byť vždy zdôvodnené, pričom pri popretí výšky musí byť uvedená suma, ktorá sa popiera, pri popretí poradia musí byť uvedené poradie, ktoré sa uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva musí byť uvedený rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou. (ust. § 32 ods. 5 ZoKR).

V Banskej Bystrici, dňa 13. 12. 2021.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca konkurznej podstaty úpadcu

STONTEC, s.r.o. v konkurze

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár