Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/65/2019

(PO) Limbašské družstvo, IČO 45630615

Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

Súd priznáva správcovi: LEGATOs RECOVERY k.s., so sídlom Mie...
Dátum vydania:
28.12.2021
Dátum zverejnenia:
11.01.2022
Zverejnený v OV č.:
6/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/65/2019
ICS:
1119214893
Vydal:
JUDr. Ivona Hrčeková
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82109 Bratislava, Slovenská republika LEGATOs RECOVERY, k.s. , Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Limbašské družstvo, so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 45 630 615, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
Rozhodnutie:
Súd priznáva správcovi: LEGATOs RECOVERY k.s., so sídlom Mierová 650/ 56, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1755, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7,920,00 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Oznam: