(PO) MACHINTEC Trade, s.r.o., IČO 36411523

Čsl. armády 3/10223, 03601 Martin

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
17.01.2022
Zverejnený v OV č.:
10/2022
Dlžník/Úpadca:
MACHINTEC Trade, s.r.o. IČO 36411523, , Čsl. armády 3/10223 / 0, 03601 Martin,
Správca:
Ing. Tomáš Fiolek , E. B. Lukáča 2, 03601 Martin,
Spisová značka súdu:
1K/15/2017
Spisová značka správcu:
1K/15/2017 S1341
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Ing. Tomáš Fiolek, správca konkurznej podstaty úpadcu: MACHINTEC Trade, s.r.o., so sídlom Čsl. armády 3/10223, 036 01 Martin, IČO: 36 411 523 (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, pod sp.zn. 1K/15/2017, týmto v súlade s § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 241/2017 dňa 19.12.2017 pod položkou K045989 a to položkou č. 74. a č.75.
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 10.12.2021. Veriteľský výbor udelil súhlas po zhodnotení preukázaných skutočností a má za to, že sú splnené podmienky v zmysle ust. § 81 ods. 1 ZKR na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu.

Ing. Tomáš Fiolek, správca