Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/49/2021

(FO) Mesiariková Eva (09.04.1973)

Jurská 1109/15 , 83104 Bratislava - Nové Mesto

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
19.01.2022
Zverejnený v OV č.:
12/2022
Dlžník:
Mesiariková Eva IČO 09.04.1973, , Jurská 1109/15, 83104 Bratislava - Nové Mesto,
Správca:
JUDr. Ján Kováčik , PhD. , Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 81102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
32OdK/49/2021
Spisová značka správcu:
32OdK/49/2021 S1557
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,  JUDr. Ján Kováčik, PhD., správca S 1557, informuje veriteľov z členských krajín EU, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch EU ako v Slovenskej republike, že príslušný súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Eva Mesiariková, nar. 09.04.1973, trv. byt. Jurská 1109/15, 831 04 Bratislava. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 9/2022 dňa 14.01.2022, pričom konanie sa považuje za začaté dňa 15.01.2022.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (zákon č. 7/2005 Z.z. v platnom znení) vyžaduje, aby veriteľ preukázal svoju pohľadávku v písomnej podobe, s uvedením dátumu a podpisu veriteľa. Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok je 45 dní. Posledným dňom základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok je 01.03.2022 (vrátane). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po základnej prihlasovacej lehote, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú doručené v stanovenej lehote sa neprihliada.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Svoje pohľadávky uplatnite v jednom rovnopise na súde (možnosť) a v jednom rovnopise u správcu (povinne). Na prihlášku uveďte spisovú značku 32OdK/49/2021. Adresa súdu je: Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika; adresa správcu: JUDr. Ján Kováčik, PhD., Správca S1557, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: kovacik@kpklegal.eu , elektronická schránka: E0006172658.   

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.    

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

Za správnosť a úplnosť prihlášky zodpovedá veriteľ pohľadávky. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.

 

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, JUDr. Jan Kovacik, PhD., the bankruptcy trustee appointed by the District Court Bratislava I, Slovak republic, would like to inform you, that the abovementioned Court ruled out and decided on bankruptcy on a debtor: Eva Mesiariková, born 09.04.1973, address Jurská 1109/15, 831 04 Bratislava, Slovak republic. The resolution was published in the Commercial Bulletin of the Slovak Republic no. 09/2022 on January 14th, 2022. The proceedings is deemed to be commenced on January 15th, 2022.

The Insolvency Act (Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring) requires that the creditor proves his claim in writing form of an application with his dated authenticated signature. The primary time period for proving a claim is 45 days. The last day of this period is on March 1st, 2022 (inclusive). If proof of the claim is not delivered to the bankruptcy trustee within primary time period, the creditor loses his voting rights. Any applications which do not meet the statutory requirements, are not signed and dated or are not received within the deadline, shall not taken into account.

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The claim shall be delivered in one (1) copy to the District Court Bratislava I (optional), and in one (1) copy to the address of the bankruptcy trustee (mandatory), case file number file: 32OdK/49/2021. Address of the district court: Okresný súd Bratislava I, Záhradnicka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika; Address of the bankruptcy trustee: JUDr. Ján Kováčik, PhD., S1557, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava, Slovak republic, e-mail: kovacik@kpklegal.eu , slovensko.sk mailbox: E0006172658.    

The application shall always state the name, surname and address or name and registered office of the creditor and the Debtor, the legal cause of creation of the claim, the order of satisfaction of the claim and the amount of the claim divided into principal and accessions and the accessions broken down by legal cause of the creation; the application must be dated and signed by the creditor. Also the creditors of the claims the creation of which depend on fulfilment of certain condition, register their claims in the same way, while there shall be stated the condition on which the claim is dependent and also the creditors of the claims secured with the real right who shall state in the separate application form the type, order and legal cause of the creation of real right along with stating the property by which itcis securted and the amount up to which it vis secured. The claim is applied in the Euro currency. Documents proving the data referred to in the application shall be enclosed to the application. A creditor who is an accounting entity, shall state in the application whether the claim is recorded in its accounts.

A secured lender of a housing loan is entitled to deliver his claim only if the receivable from the housing loan is already mature, or if a secured lender whose security right is earlier in the order filed his application of the claim.

In your application please provide information on a person, who is resident or located in the Slovak republic. This person will be responsible for postal delivery on behalf of your company. If such a representative is not entitled, the delivery of documents will be provided only by the publication in a Business Journal.

Neither the bankruptcy trustee nor the court is obliged to inform the creditor to complete or repair incomplete or incorrect application. The trustee is not required to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application. Application may be corrected or amended only so that the original application will be replaced by a new application form with the trustee, namely only by the deadline for lodging the claims.