Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/131/2021

(FO) Cziráková Iveta (29.06.1970)

Dolný Chotár 126 , 92541 Dolný Chotár

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
19.01.2022
Zverejnený v OV č.:
12/2022
Dlžník:
Cziráková Iveta IČO 29.06.1970, , Dolný Chotár 126, 92541 Dolný Chotár,
Správca:
JUDr. Barbora Volárová , Kukučínova 11, 92101 Piešťany,
Spisová značka súdu:
23OdK/131/2021
Spisová značka správcu:
23OdK/131/2021 S489
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 Vám ako správca dlžníka Iveta Cziráková, nar. 29.06.1970, trvale bytom 925 41 Dolný Chotár 126, oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 23OdK/131/2021-12 zo dňa 10.01.2022 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 9/2022 dňa 14.01.2022 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, značka správcu: S489 (ďalej aj len ako „správca“).

According to the regulation of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20.05.2015 as the trustee of bankrupt Iveta Cziráková, born on 29.06.1970, residing 925 41 Dolný Chotár 126, Slovak republic, hereby I inform you, that District Court in Trnava declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the trustee of the bankrupt by its resolution No. 23OdK/131/2021 dated on 10.01.2022 and published in the Commercial bulletin No. 9/2022 dated on 14.01.2022 and JUDr. Barbora Volárová, with registered office at Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, S489, was appointed to as the trustee of bankrupt. (hereinafter referred as “trustee”.)

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).

The claim shall be filed by application except the claim against the bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it will not be take into consideration. The application´s basic requirements are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference exchange rate of European Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

Documents proving facts stated in the application should be attached hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as application without undue delay after the expiration of the basic registration period together with his statement. Court will decide whether these petitions should be treated as applications by its resolution without undue delay. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015.

This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in EU member states other than the Slovak Republic according to the No. 54 Direction of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated 20.05.2015.

V Piešťanoch dňa 14.01.2022