(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
27.01.2022
Zverejnený v OV č.:
18/2022
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Kukučínova 3379/18, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2K/7/2018
Spisová značka správcu:
2K/7/2018 S1560
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Advisors k.s., správca so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S 1590, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 20, IČO: 30 840 198, sp. zn. 2K/7/2018 týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa NETAX Slovakia s.r.o., so sídlom, Mlynské luhy 46, 821 05 Bratislava, IČO: 35 742 852 v celkovej sume 1.622,91,-Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Advisors k.s.

správca konkurznej podstaty