Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/65/2019

(PO) Limbašské družstvo, IČO 45630615

Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
07.02.2022
Zverejnený v OV č.:
25/2022
Dlžník/Úpadca:
Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberiniho 9, Bratislava 821 03,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/65/2019
Spisová značka správcu:
8K/65/2019/S1450
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Ing. Anna Bružeňáková, správca konkurznej podstaty úpadcu Limbašské družstvo,  so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO : 45 630 615, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel : Dr, vložka : 614/B, v zmysle ustanovenia §76  ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“), aktualizuje súpis majetku úpadcu, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:

Por. č.7.: Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota:  1.500,00 Eur, právny dôvod : preddavok vrátený na účet úpadcu k rukám správcu Okresným súdom po právoplatnosti rozhodnutia súdu zverejneného v OV č. 217/2021 zo dňa 11.11.2021 dátum zaradenia do súpisu : 19.11.2021.

Ing. Anna Bružeňáková, správca