(PO) KM-Trade EU, s.r.o., IČO 46599312

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
02.02.2022
Dátum zverejnenia:
09.02.2022
Zverejnený v OV č.:
27/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
6K/1/2022
ICS:
6122218661
Vydal:
JUDr. Martina Holecová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
KM-Trade EU, s.r.o. IČO 46599312, , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Navrhovatelia:
KM-Trade EU, s.r.o. IČO 46599312, , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - KM-Trade EU, s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 599 312, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel. Sro, vložka č. 157023/B, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi KM-Trade EU, s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 599 312.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Oznam: