Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/25/2020

(FO) Bauman Róbert (12.04.1974)

Ružová dolina 16008, Bratislava-Ružinov

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
11.02.2022
Zverejnený v OV č.:
29/2022
Dlžník/Úpadca:
Bauman Róbert IČO 12.04.1974, , Ružová dolina 16008 / 25, 821 09 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Marek Glemba , Mýtna 50, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27K/25/2020
Spisová značka správcu:
27K/25/2020 S1666
Druh:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
Text:

 

Návrh rozvrhu výťažku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Označenie úpadcu: Bauman Róbert (12.04.1974) Ružová dolina 16008, Bratislava-Ružinov

Sp. zn. súdu: 27K/25/2020

Sp. zn. správcu: 27K/25/2020 S1666

  1. Všeobecná časť

Všeobecne o priebehu konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.09.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 06.10.2020, čiastka 192/2020, č. zverejnenia K073055, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Róbert Bauman, nar. 12.04.1974, trvale bytom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava (ďalej len „úpadca“). Zároveň som týmto uznesením bol ustanovený do funkcie správcu.

V predmetnom konkurze prihlásil svoje zabezpečené pohľadávky vo výške 127954,81 EUR aj veriteľ – Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava (ďalej len “zabezpečený veriteľ”).

Súpis majetku

V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR správca vyhotovil dňa 04.12.2020 súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa, ktorý bol následne dňa 09.12.2020 zverejnený aj v obchodnom vestníku čiastka 237/2020 pod č. K088593. Majetok oddelenej konkurznej podstaty zabezpečeného veriteľa, ktorého speňaženia sa týka tento rozvrh,  tvorila súpisová zložka majetku v sume 127954,81 EUR.

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom

Vo vzťahu k tejto podstate neboli vedené spory.

Speňažovanie konkurznej podstaty

Speňažovanie bolo vykonané nasledovne –

  1. Na základe výzvy správcu podľa § 79 ZKR došlo v lehote určenej ZKR k plneniu k rukám správcu v sume 127954,81 EUR.

 

  1. Rozvrhová časť

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa

Správca týmto predkladá návrh rozvrhu výťažku z majetku oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa vyhotovený podľa § 97 ZKR.

Suma prihlásených pohľadávok: 127954,81 EUR

Suma výťažku zo speňažovania: 127954,81 EUR

Suma pohľadávok proti oddelenej podstate (odmena správca s DPH a poplatok z rozvrhu): 19125,64 EUR

Suma na rozvrhnutie: 108829,17 EUR (85,05 % v tomto rozvrhu)

Nárok prechádzajúci do všeobecnej podstaty:  19125,64 EUR (§ 94 ZKR)

Poučenie správcu: V súlade s ustanovením § 97 ZKR týmto predkladám návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty úpadcu svedčiacej zabezpečenému veriteľovi a súčasne určujem príslušnému orgánu podľa § 107 a ZKR lehotu 20 dní na jeho schválenie. Lehota začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.

V Bratislave dňa 08.02.2022                                                                                              

                                                                                                  JUDr. Marek Glemba, správca