(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
14.02.2022
Zverejnený v OV č.:
30/2022
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Kukučínova 3379/18, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2K/7/2018
Spisová značka správcu:
2K/7/2018 S1590
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, sp. zn. 2K/7/2018 v zmysle ustanovenia §34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 04.03.2022 (piatok) o 10:00 hod. na adrese: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica.

Predmetom schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie

2. Voľba člena veriteľského výboru

3. Záver

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 09:30 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby originál alebo kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie.

V prípade otázok ku konaniu schôdzi veriteľov nás kontaktujte na tel. č. 0948 376 167 alebo e-mailom na: office@advisorsks.sk.