(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna ...
Dátum vydania:
10.02.2022
Dátum zverejnenia:
16.02.2022
Zverejnený v OV č.:
32/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2K/7/2018
ICS:
6118256704
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Navrhovatelia:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika Sociálna poisťovňa- IČO 30807484, , 29. augusta 8-10, 81363 Bratislava, Slovenská Republika BURDA LEGAL s.r.o. IČO 46530894, , Rudnícka 8, 83106 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika Advisors k.s. IČO 46570675, , Kukučínova 3379/18, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika Veronika Puškár Škodová, JUDr. Ing. IČO 47244259, , Kukučínova 3379/18, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu INTERMONT a.s., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 20, IČO: 30 840 198, správcom konkurznej podstaty ktorého je Advisors k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Dolná 6, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
Rozhodnutie:
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-1049862/2021 zo dňa 18. 06. 2021 a Dodatku č. 1 zo dňa 27. 09. 2021 v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 707 111,58 eura, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 315 - 380, 414 - 415, 440, 447 - 450
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Oznam: