Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/53/2018

(FO) Hesková Alena (03.03.1957)

Podzáhradná 43 , 82106 Bratislava

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
17.02.2022
Zverejnený v OV č.:
33/2022
Dlžník:
Alena Hesková IČO 03.03.1957, , Podzáhradná 43, 821 06 Bratislava,
Správca:
, Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov ,
Spisová značka súdu:
8OdK/53/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/53/2018 S 1639
Druh:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie o dražbe v zmysle ustanovenia § 17, ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách

Dražobník: Insolvency k. s., správca so sídlom Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava zapísaná v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod značkou S1639 za spoločnosť koná: JUDr. Marian Viskup, komplementár správca dlžníka: Alena Hesková, rod.Trochová Podzáhradná 43 82106 Bratislava dátum narodenia: 3. marca 1957

Navrhovateľ dražby: Insolvency k. s., správca so sídlom Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava zapísaná v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod značkou S1639 za spoločnosť koná: JUDr. Marian Viskup, komplementár správca dlžníka: Alena Hesková, rod.Trochová Podzáhradná 43 82106 Bratislava dátum narodenia: 3. marca 1957

Dátum konania dražby: 31.03.2022

Čas otvorenia dražby: 15:00 hod

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Marty Pavlovičovej Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

Poradové kolo dražby: Prvé kolo dražby

Označenie predmetu dražby: Spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území Čierna Voda, obec Čierna Voda, okres Galanta, ktoré sú evidované katastrálnym odborom Okresného úradu Galanta, na liste vlastníctva č. 347 ako:

Pozemky: - pozemok, parcela registra „C“, s parcelným číslom 917/160, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 464 m2; - pozemok, parcela registra „C“, s parcelným číslom 917/197, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 186 m2.

Stavby: - stavba so súpisným číslom 296, popis stavby: rodinný dom, postavená na pozemku s parcelným číslom 917/197.

v zmysle v zmysle § 167h, ods. 1 a § 167j, ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísané správcom do súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 122/2019, dňa 26.06.2019.

Popis predmetu dražby:

Popis stavby, súp. č. 296 Rodinný dom súpisné číslo 296 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 917/197 v katastrálnom území Čierna Voda. Dom sa nachádza v okrajovej časti obce v obytnej časti so zástavbou s prevažne rodinnými domami. V blízkosti bytového domu sa nachádza iba základná občianska vybavenosť. Dispozičné riešenie: Dispozične rodinný dom je jednopodlažný objekt s čiastočne podpivničením. Rozloženie miestností je uvedené v prílohe znaleckého posudku v pôdoryse.

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie Zvislé nosné konštrukcie sú z monolitického betónu. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové. Schodisko je z mäkkého dreva. Podlahy tvorí cementový poter.

1. Nadzemné podlažie Základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strechu tvorí krov sedlový s krytinou strechy na krove z pozinkovaného plechu a zo skladanej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky zo striekaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC a kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené a okná plastové s viacvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ostatných miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí plynový sporák, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová rohová, umývadlo, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové, záchod splachovací bez umývadla. Zdrojom vykurovania sú lokálne kachle na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s automatickým istením.

Príslušenstvo:

Oplotenie z ulice Základy vrátane zemných prác: z kameňa a betónu; Výplň plotu: z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme; Plotové vráta: plechové plné; Plotové vrátka: plechové plné.

Oplotenie dvora Základy vrátane zemných prác: okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených; Výplň plotu: zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky.

Prípojka vody Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu.

Prípojka kanalizácie do žumpy Prípojka kanalizácie DN 110 mm.

Prípojka plynu Prípojka plynu DN 25 mm.

Prípojka el. energie káblová prípojka vzdušná Al 4*10 mm*mm.

Vonkajší krb Samostatný komín ( mimo továrenských ). Murovaný z tvaroviek alebo tehál pálených alebo betónu, omietka alebo škárovanie.

Prístrešok pred vstupom Altánok, drevená konštrukcia, strecha, čiastočne výplň stien, alebo bez výplne, podlaha a strecha.

Pozemky: Pozemok zapísaný pod parc. č. 917/160 o výmere 464 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemok zapísaný pod parc. č. 917/197 o výmere 186 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

Na liste vlastníctva č. 347 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Galanta, pre k.ú. Čierna Voda, sú v časť C: ŤARCHY evidované k spoluvlastníckemu podielu, ktorý je predmetom dražby nasledovné ťarchy, iné údaje a poznámky:

1. Ťarchy: žiadne

2. Poznámky:

a) P2 123/05 - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č.Ex 263/04, ktorá sa vykoná predajom nehnuteľností zo dňa 19.10.2005 od exekútora Bc.Miloša Dubovca, EÚ Bratislava, na s.č.296 na parc.č.917/197- v.z. 83/2005

b) P1 3/2006 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností č.Ex 263/04 zo dňa 16.11.2005 od exekútora Bc.Miloša Dubovca, EÚ Bratislava, na stavbu s.č.296 na parc.č.917/197- v.z. 2/2006

Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:

V zmysle § 167f, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. V zmysle § 167f, ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá oprávnenému. V zmysle § 167f, ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii exekučné záložné právo k dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká.

Cena predmetu dražby:

Cena predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom č. 184/2021 zo dňa 16.12.2021 vypracovaným znalcom Ing. Igor Klačko, Nešporova 1015/18, Šaľa, znalec z odboru Stavebníctvo; Odvetvie: statika stavieb a odhad hodnoty nehnuteľnosti, evidenčné číslo znalca na MS SR: 914410, Autorizovaný stavebný inžinier SKSI 4243*SP*I3 - Inžinier pre statiku stavieb, podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Znalec stanovil všeobecnú hodnotu všetkých nehnuteľností s príslušenstvom na sumu 53 300,00 EUR. Vychádzajúc zo skutočnosti, že predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel vo výške ½ je hodnota predmetu dražby stanovená sumou 26.650,00 EUR.

Najnižšie podanie: 26.650,00 EUR

Minimálne prihodenie: 500,- EUR

Výška dražobnej zábezpeky: 5.000,- EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

V hotovosti k rukám dražobníka v deň konania dražby v mieste konania dražby, bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet dražobníka vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., IBAN: SK18 0200 0000 0032 2598 8957 pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa alebo rodné číslo ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr do otvorenia dražby. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Do otvorenia dražby.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky: Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet dražobníka vykonaný tak, aby zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr do otvorenia dražby. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, alebo predložením bankovej záruky.

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená v hotovosti alebo prevodom na bankový účet zložiteľa; zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet je povinný oznámiť písomne dražobníkovi najneskôr v deň konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená dražobná zábezpeka. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní zaplatenej zábezpeky, na bankový účet dražobníka vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., IBAN: SK18 0200 0000 0032 2598 8957 a to bankovým prevodom alebo vkladom pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa alebo rodné číslo ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK, meno, priezvisko, resp. obchodné meno a to tak, aby bola na daný účet pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:

1. obhliadka: 21.03.2022 o 16:00 hod.

2. obhliadka: 25.03.2022 o 16:00 hod

Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po dohode s dražobníkom, kontakt: 0908 739 620, email: insolvency.spravca@gmail.com Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi: a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,

b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, alebo cestovný pas),

c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, originál, alebo úradne overenú kópiu výpisu z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako 1 mesiac,

d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe vyhlásenej dražobníkom vo veci č. k: 8OdK/53/2018.

Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 30 minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky, zapísania účastníka do zoznamu účastníkov dražby, resp. zaplatenia vstupného.

Upozornenie: Upozorňujú sa všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:

Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník alebo osoba oprávnená konať v jeho mene vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov po riadnom a včasnom zaplatení ceny dosiahnutej vydražením na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádza pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby. Dražobník oznámi prechod vlastníckeho práva k predmetu dražby na vydražiteľa tretím osobám bez zbytočného odkladu. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Vlastnícke právo k predmetu dražby v stave v akom stojí a leží prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.

Notár, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou:

JUDr. Marta Pavlovičová, Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava.

Poučenie podľa § 21 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:

§ 21, ods. 2: „V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).“

§ 21, ods. 3: „Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.“

§ 21, ods. 4: „Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.“

§ 21, ods. 5: Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.“

§ 21, ods. 6: „Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.“

V Bratislave, dňa 02.02.2022

Insolvency k. s.

JUDr. Marian Viskup, komplementár

správca dlžníka Alena Hesková