Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/15/2021

(FO) Krajčovičová Eva (06.08.1960)

Internátna 679/41 , 97404 Banská Bystrica

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
21.02.2022
Zverejnený v OV č.:
35/2022
Dlžník:
Eva Krajčovičová IČO 06.08.1960, , Internátna 676/41, 97404 Banská Bystrica,
Správca:
, B. Bartóka 12, 97901 Rimavská Sobota,
Spisová značka súdu:
6OdK/15/2021
Spisová značka správcu:
6OdK/15/2021
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Dlžníčka nevlastní žiaden majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

 

V Rimavskej Sobote, 25.1.2022

Správcovská RS, .k.s.