(PO) KM-Trade EU, s.r.o., IČO 46599312

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Ustanovenie správcu,
Dátum vydania:
18.02.2022
Dátum zverejnenia:
24.02.2022
Zverejnený v OV č.:
38/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
6K/1/2022
ICS:
6122218661
Vydal:
JUDr. Martina Holecová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
KM-Trade EU, s.r.o. IČO 46599312, , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Navrhovatelia:
KM-Trade EU, s.r.o. IČO 46599312, , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - KM-Trade EU, s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 599 312, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel. Sro, vložka č. 157023/B, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Rozhodnutie:
I. U s t a n o v u j e Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu S1534, do funkcie predbežného správcu dlžníka KM-Trade EU, s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 599 312. II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Oznam: