Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/65/2019

(PO) Limbašské družstvo, IČO 45630615

Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
04.03.2022
Zverejnený v OV č.:
44/2022
Dlžník/Úpadca:
Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberiniho 9, Bratislava 821 03,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/65/2019
Spisová značka správcu:
8K/65/2019/S1450
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Text:

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Ing. Anna Bružeňáková so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 02 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Limbašské družstvo,  so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO : 45 630 615, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel : Dr, vložka : 614/B,  týmto oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Zároveň správca oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, do ktorého je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Jesenná 4, 821 09 Bratislava každý pracovný deň v úradných hodinách. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: 0917771717, email: abruzenakova@gmail.com. 

Poučenie:

Podľa ust. § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov: „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.“

 

V Bratislave, dňa 01.03.2022

Ing. Anna Bružeňáková, správca