Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/15/2022

(FO) Jurkovič Jozef (25.01.1968)

Baltská 5173, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
09.03.2022
Zverejnený v OV č.:
47/2022
Dlžník:
Jozef Jurkovič IČO 25.01.1968, , Baltská 5173/7, 82107 Bratislava,
Správca:
JUDr. IVAN MOJŽIŠ , Karadžičova 27, 81108 BRATISLAVA,
Spisová značka súdu:
27OdK/15/2022
Spisová značka správcu:
27OdK/15/2022
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Meno:                                                   Jozef Jurkovič

Adresa:                                                Baltská 5173/7, 821 07 Bratislava

Spisová značka súdneho spisu:       27OdK/15/2022

Spis. značka správcovského spisu: 27OdK/15/2022 S239

Súd:                                                     Okresný súd Bratislava I

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jurkovič

Sídlo/bydlisko dlžníka/úpadcu: Baltská 5173/7, 821 07 Bratislava

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 25.01.1968

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ivan Mojžiš

Sídlo správcu: V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava

Spisová značka správcovského spisu27OdK/15/2022 S239

Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/15/2022

 

 

Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

 

Uznesením Okresného súdu Bratislava I.  zo dňa 16.02.2022 pod č. k. 27OdK/15/2022, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Jurkovič. Do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu bol súdom menovaný JUDr. Ivan Mojžiš. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku 41/2022 zo dňa 01.03.2022.

 

Správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 27OdK/15/2022, týmto oznamuje, že v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK20 1100 0000 0026 2104 0733 , vedený v Tatrabanka a.s..

 

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.