Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/15/2022

(FO) Jurkovič Jozef (25.01.1968)

Baltská 5173, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
09.03.2022
Zverejnený v OV č.:
47/2022
Dlžník:
Jozef Jurkovič IČO 25.01.1968, , Baltská 5173/7, 82107 Bratislava,
Správca:
JUDr. IVAN MOJŽIŠ , Karadžičova 27, 81108 BRATISLAVA,
Spisová značka súdu:
27OdK/15/2022
Spisová značka správcu:
27OdK/15/2022
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Meno:                                                   Jozef Jurkovič

Adresa:                                                Baltská 5173/7, 821 07 Bratislava

Spisová značka súdneho spisu:       27OdK/15/2022

Spis. značka správcovského spisu: 27OdK/15/2022 S239

Súd:                                                      Okresný súd Bratislava I

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jurkovič

Sídlo/bydlisko dlžníka/úpadcu: Baltská 5173/7, 821 07 Bratislava

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 25.01.1968

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ivan Mojžiš

Sídlo správcu: V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava

Spisová značka správcovského spisu27OdK/15/2022 S239

Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/15/2022

 

 

Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.

 

Uznesením Okresného súdu Bratislava I.  zo dňa 16.2.2022 pod č. k. 27OdK/15/2022, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Jurkovič. Do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu bol súdom menovaný JUDr. Ivan Mojžiš. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku 41/2022 zo dňa 01.03.2022.

 

Správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 27OdK/15/2022, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v mieste dočasného sídla správcu na adrese Sasinkova 10, 811 08 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 – 12:00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu office@judrmojzis.sk alebo telefonicky na čísle 02/55 56 32 54.