(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konk...
Dátum vydania:
08.03.2022
Dátum zverejnenia:
14.03.2022
Zverejnený v OV č.:
50/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2K/7/2018
ICS:
6118256704
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Navrhovatelia:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika Sociálna poisťovňa- IČO 30807484, , 29. augusta 8-10, 81363 Bratislava, Slovenská Republika Veronika Puškár Škodová, JUDr. Ing. IČO 47244259, , Kukučínova 3379/18, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika BURDA LEGAL s.r.o. IČO 46530894, , Rudnícka 8, 83106 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika Advisors k.s. IČO 46570675, , Dolná 6, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu INTERMONT a.s., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 20, IČO: 30 840 198, správcom konkurznej podstaty ktorého je Advisors k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Dolná 6, uznesením č. k. 2K 7/2018 - 749 zo dňa 10. 02. 2022 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 03. 2022