(PO) R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii", IČO 00168084

Čerenčianska cesta 27, 97980 Rimavská Sobota

Zrušenie konkurzu
Dátum zverejnenia:
17.03.2022
Zverejnený v OV č.:
53/2022
Krajský súd v Banskej Bystrici
39K/45/2005, R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v konkurze" , IČO: 00168084, Čerenčianska cesta 27, Rimavská Sobota,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

ECLI:SK:KSBB:2022:6005202184.11

 

Sp. zn.: 39K/45/2005 – 1788

 

IČS: 6005202184

 

UZNESENIE

 

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu   R I M A V A N ,   chemické výrobné družstvo invalidov "v konkurze", so sídlom Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota, IČO: 00 168 084, za ktorého koná správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Alena Balážová, so sídlom Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, o jej návrhu na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu, takto

 

r o z h o d o l :

 

  1. Súd   z r u š u j e  konkurz na majetok úpadcu R I M A V A N ,   chemické výrobné družstvo invalidov "v konkurze", so sídlom Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota, IČO: 00 168 084 po splnení rozvrhového uznesenia sp. zn.: 39K/45/2005-1707 zo dňa 4. októbra 2021.

 

  1. Súd   z b a v u j e   JUDr. Alenu Balážovú, so sídlom Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

  1. Súd   n e p r i z n á v a   správkyni konkurznej podstaty výdavky a odmenu za výkon funkcie správcu.

 

  1. Toto uznesenie je vykonateľné nadobudnutím jeho právoplatnosti.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Krajský súd v Banskej Bystrici.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

 

V Banskej Bystrici dňa  14. marca 2022

 

 

 

                                                                       JUDr. Miroslava Púchovská                                                          

                                                                                      s u d c a