(PO) AGROSTROJ Rožňava, akciová spoločnosť, IČO 31651623

Šafárikova 111, 04801 Rožňava

Zrušenie konkurzu
Dátum zverejnenia:
21.03.2022
Zverejnený v OV č.:
55/2022
Krajský súd v Košiciach
1K/401/1995, AGROSTROJ Rožňava, akciová spoločnosť, IČO: 31651623, Šafárikova 111, 04801 Rožňava, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                              ECLI:SK:KSKE:2022:7095898888.8                              

                                                                                                                 Sp. zn.: 1K/401/1995 -

                                                                                                                       IČS:  7095898888                              

                                                                             UZNESENIE

     Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: AGROSTROJ Rožňava, akciová spoločnosť, Šafárikova 111, Rožňava, IČO: 31 651 623, takto

                                                                            r o z h o d o l :

     Z r u š u j e  konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: AGROSTROJ Rožňava, akciová spoločnosť, Šafárikova 111, Rožňava, IČO: 31 651 623.

      Z b a v u j e  JUDr. Mareka Gulu, advokáta, Hlavná 29, Prešov, funkcie správcu konkurznej podstaty.

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania podľa § 127 Civilného sporového poriadku uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 

V Košiciach dňa 15. marca 2022

                                                                                                 JUDr. Zdenka Kohútová

                                                                                                    predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia: Dana Vašeková