Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/47/2022

(FO) Škrabalová Anna (01.10.1981)

Hradská 578/71 , 94106 Komjatice

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.03.2022
Zverejnený v OV č.:
55/2022
Dlžník:
Škrabalová Anna IČO 01.10.1981, , Hradská 578/71 ., 94106 Komjatice,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/47/2022
Spisová značka správcu:
31OdK/47/2022 S1431
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie

Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431, so sídlom kancelárie: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako správca dlžníka: Anna Škrabalová, nar. 01.01.1981, bytom Hradská 578/71, 941 06 Komjatice (ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Nitra  pod sp.zn. 31OdK/47/2022, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu/ IBAN: SK96 0900 0000 0002 3347 3298

Vedený v SlSp, a.s.

Variabilný symbol: 31472022

Výška kaucie: 350,- EUR

Doplňujúce údaje ( poznámka): kaucia popretia pohľadávky Anna Škrabalová 31OdK/47/2022

Ing. Jana Fülöpová, správca