Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/47/2022

(FO) Škrabalová Anna (01.10.1981)

Hradská 578/71 , 94106 Komjatice

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
21.03.2022
Zverejnený v OV č.:
55/2022
Dlžník:
Škrabalová Anna IČO 01.10.1981, , Hradská 578/71 ., 94106 Komjatice,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/47/2022
Spisová značka správcu:
31OdK/47/2022 S1431
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu

Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431, so sídlom kancelárie: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako správca dlžníka: Anna Škrabalová, nar. 01.01.1981, bytom Hradská 578/71, 941 06 Komjatice (ďalej len „Dlžník“)  v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Nitra  pod sp.zn. 31OdK/47/2022, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách v sídle správcu na adrese: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 902 150 120, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: spravcakp@gmail.com.

Ing. Jana Fülöpová, správca