Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/237/2021

(FO) Jaroš Adam (13.05.1986)

L. Kossútha 1563, 94110 Tvrdošovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
21.03.2022
Zverejnený v OV č.:
55/2022
Dlžník:
Adam Jaroš IČO 13.05.1986, , L. Kossútha 1563/23, 941 10 Tvrdošovce,
Správca:
, Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava,
Spisová značka súdu:
23OdK/237/2021
Spisová značka správcu:
23OdK/237/2021 S1752
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Mostná 72, 949 01 Nitra správca úpadcu: Adam Jaroš, narodený 13.05.1986, bytom L. Kossútha 1563/23, 941 10 Tvrdošovce v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 23OdK/237/2021, týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Nitre, dňa 13.03.2022

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca