Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/60/2022

(FO) Zahurák Anton (08.07.1967)

Župčany 151, 08001 Župčany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
22.03.2022
Zverejnený v OV č.:
56/2022
Dlžník:
Anton Zahurák IČO 08.07.1967, , Župčany 151, 080 01 Župčany,
Správca:
Mgr. Matej Ambroz , Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,
Spisová značka súdu:
3OdK/60/2022
Spisová značka správcu:
3OdK/60/2022 S1884
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka - Anton Zahurák, nar. 08.07.1967, Župčany 151, 080 01 Župčany v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 3OdK/60/2022, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia pohľadávky.

Číslo bankového účtu je nasledovné: SK70 8330 0000 0044 1884 1884. Bankový účet je vedený vo Fio banka a. s., pobočka zahraničnej banky.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Mgr. Matej Ambroz, správca