Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/60/2022

(FO) Zahurák Anton (08.07.1967)

Župčany 151, 08001 Župčany

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
22.03.2022
Zverejnený v OV č.:
56/2022
Dlžník:
Anton Zahurák IČO 08.07.1967, , Župčany 151, 080 01 Župčany,
Správca:
Mgr. Matej Ambroz , Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,
Spisová značka súdu:
3OdK/60/2022
Spisová značka správcu:
3OdK/60/2022 S1884
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka Anton Zahurák, nar. 08.07.1967, Župčany 151, 080 01 Župčany v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 3OdK/60/2022, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Centrálna 154/4, 089 01 Svidník v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 11:30 hod. a od  12:30 do 15:00 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: matej.ambroz.spravca@gmail.com.

Mgr. Matej Ambroz, správca