Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/85/2022

(FO) Mišalková Ružena (02.04.1981)

Majerka 161 , 05994 Ihľany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Zverejnený v OV č.:
65/2022
Dlžník:
Ružena Mišalková IČO 02.04.1981, , Majerka 161, 059 94 Ihľany,
Správca:
JUDr. Ing. Jozef Sitko , Lipová 1, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
3OdK/85/2022
Spisová značka správcu:
3OdK/85/2022 S1401
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Ružena Mišalková, nar. 02.04.1981, Majerka 161, 059 94 Ihľany, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 pism. b), zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR, v znení neskorších noviel oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok následovne: peňažný ústav: ČSOB, a. s.; číslo účtu: 4029909240/7500; IBAN: SK56 7500 0000 0040 2990 9240, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; správa pre prijímateľa: 3OdK/85/2022- popretie pohľadávky.

JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca