Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/85/2022

(FO) Mišalková Ružena (02.04.1981)

Majerka 161 , 05994 Ihľany

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
04.04.2022
Zverejnený v OV č.:
65/2022
Dlžník:
Ružena Mišalková IČO 02.04.1981, , Majerka 161, 059 94 Ihľany,
Správca:
JUDr. Ing. Jozef Sitko , Lipová 1, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
3OdK/85/2022
Spisová značka správcu:
3OdK/85/2022 S1401
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Ružena Mišalková, nar. 02.04.1981, Majerka 161, 059 94 Ihľany, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese  Lipová 1 v Humennom denne v úradných hodinách správcu. Na nahliadnutie do spisu je potrebné sa nahlásiť vopred na tel. čís. 0903 377 979.

JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca