Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/131/2021

(FO) Cziráková Iveta (29.06.1970)

Dolný Chotár 126 , 92541 Dolný Chotár

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
05.04.2022
Zverejnený v OV č.:
66/2022
Dlžník:
Cziráková Iveta IČO 29.06.1970, , Dolný Chotár 126, 92541 Dolný Chotár,
Správca:
JUDr. Barbora Volárová , Kukučínova 11, 92101 Piešťany,
Spisová značka súdu:
23OdK/131/2021
Spisová značka správcu:
23OdK/131/2021 S489
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 23OdK/131/2021-12 zo dňa 10.01.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Iveta Cziráková, nar. 29.06.1970, trvale bytom 925 41 Dolný Chotár 126, dlžník bol zbavený všetkých dlhov a do funkcie správcu dlžníka súd ustanovil správkyňu JUDr. Barboru Volárovú so sídlom Kukučínova 11, 921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 9/2022 dňa 14.01.2022.

Ako správkyňa dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa končí, nakoľko nebol zistený žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu, a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Iveta Cziráková, nar. 29.06.1970, trvale bytom 925 41 Dolný Chotár 126, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 23OdK/131/2021  zrušuje.

JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka