Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-4OdK/105/2020

(FO) Dovala Ivan (10.05.1955)

Žehrianska 3191, 85107 Bratislava-Petržalka

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
25.04.2022
Zverejnený v OV č.:
78/2022
Dlžník:
Dovala Ivan IČO 10.05.1955, , Žehrianska 3191 / 8, 85107 Bratislava-Petržalka,
Správca:
Mgr. Michal Mihálik , Zámocká 14, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
4OdK/105/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/105/2020 S1312
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka Ivan Dovala, dátum narodenia: 10.05.1955, trvalý pobyt: Žehrianska 8, 851 07 Bratislava týmto v súlade s ustanovením § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vylučuje zo súpisu majetku súpisové položky zapísané do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka zverejneného dňa 31.03.2021 v Obchodnom vestníku č. 62/2021:

Spoločnosť: Sagres Trade s. r. o. v likvidácii, so sídlom: Nová 145/B, súpisné číslo 1811, 900 31 Stupava, IČO: 35 851 732, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28187/B Výška vkladu: 6.639,- EUR

Rozsah splatenia: 6.639,- EUR

Veľkosť obchodného podielu: 100% základného imania spoločnosti

Dátum vstupu do likvidácie: 31.01.2014

Likvidátor: Ivan Dovala, trvalý pobyt: Žehrianska 8, 851 07 Bratislava, vznik funkcie: 31.01.2014

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,- EUR

Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka (jediný spoločník)

Sporný zápis: nie

 

V Bratislave dňa 20.04.2022

Mgr. Michal MIhálik, PhD.