Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/201/2020

(FO) Obselka Dušan (25.09.1950)

Na Rádku 102, 90638 Rohožník

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
25.04.2022
Zverejnený v OV č.:
78/2022
Dlžník:
Obselka Dušan IČO 25.09.1950, , Na Rádku 102 / 4, 90638 Rohožník,
Správca:
Mgr. Michal Mihálik , Zámocká 14, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/201/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/201/2020 S1312
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

 

Oznámenie o výsledku II. kola ponukového konania                 

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.08.2020, č. k.: 27OdK/201/2020 (ďalej ako ,,uznesenie“), v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Dušan Obselka, dátum narodenia: 25.09.1950, trvalý pobyt: Na rádku 102/4, 906 38 Rohožník, zastúpeným: Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Dušan Obselka, dátum narodenia: 25.09.1950, trvalý pobyt: Na rádku 102/4, 906 38 Rohožník, (ďalej ako „dlžník“) Mgr. Michal Mihálik, PhD. bol ustanovený za správcu dlžníka. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň 28.08.2020.

Dňa 30.10.2020 bol v Obchodnom vestníku č. 210/2020 zverejnený Súpis všeobecnej podstaty. ktorý tvorili súpisové položky č. 1 - 15

Dňa 14.03.2022 v Obchodnom vestníku č. 19/2022 bolo zverejnené Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu (ďalej len ,,oznámenie“), ktorým správca vyzval záujemcov na predloženie písomnej ponuky na odkúpenie ponúkaného majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty pod poradovým č. 1 – 11 (ďalej len ,,ponúkaný majetok“), a to v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Posledným dňom lehoty na predkladanie písomných ponúk bol 24.03.2022.

Správca po vyhodnotení ponúk predložených v určenej lehote týmto oznamuje, že víťaznou ponukou sa stala ponuka spoločnosti Slovak Estate s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50 050 907, (ďalej len ,,záujemca“), v zmysle ktorej záujemca ponúkol kúpnu cenu za ponúkaný majetok vo výške 22,- EUR.

V Bratislave, dňa 28.03.2022

Mgr. Michal Mihálik, PhD. – správca