(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
26.04.2022
Zverejnený v OV č.:
79/2022
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Kukučínova 3379/18, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2K/7/2018
Spisová značka správcu:
2K/7/2018 S1590
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Zmena sídla kancelárie

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne deň vopred a to na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: +421 948 376 167, e-mailom: office@advisorsks.sk