Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/284/2021

(FO) Baláž Štefan (07.01.1976)

Studienka 480, 90875 Studienka

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
02.05.2022
Zverejnený v OV č.:
83/2022
Dlžník:
Štefan Baláž IČO 07.01.1976, , Studienka 480, 908 75 Studienka,
Správca:
JUDr. IVAN MOJŽIŠ , Karadžičova 27, 81108 BRATISLAVA,
Spisová značka súdu:
33OdK/284/2021
Spisová značka správcu:
33OdK/284/2021
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Meno:                                                   Štefan Baláž

Adresa:                                                Studienka 480, 908 75 Studienka

Spisová značka súdneho spisu:       33OdK/284/2021

Spis. značka správcovského spisu: 33OdK/284/2021 S239

Súd:                                                     Okresný súd Bratislava I

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Baláž

Sídlo/bydlisko dlžníka/úpadcu: Studienka 480, 908 75 Studienka

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 07.01.1976

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ivan Mojžiš

Sídlo správcu: V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava

Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/284/2021 S239

Spisová značka súdneho spisu: 33OdK/284/2021

 

 

Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.

 

Uznesením Okresného súdu Bratislava I.  zo dňa 20.04.2022 pod č. k. 33OdK/284/2021, som bol v konkurznej veci úpadcu Štefan Baláž ustanovený za jeho správcu konkurznej podstaty. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku OV 79/2022 zo dňa 26.04.2022.

 

Správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 4OdK/52/2020, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v mieste dočasného sídla správcu na adrese Sasinkova 10, 811 08 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 – 12:00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu office@judrmojzis.sk alebo telefonicky na čísle 02/55 56 32 54.