(PO) AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica, s.r.o., IČO 36019542

Kremnička 3 , 97405 Banská Bystrica

ECLI:SK:KSBB:2022:6003898765.6 Sp. zn.: 36K/29/2003-670 ...
Dátum zverejnenia:
03.05.2022
Zverejnený v OV č.:
84/2022
Krajský súd v Banskej Bystrici
36K/29/2003, AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica s.r.o. "v konkurze", IČO: 36019542, Kremnička 3, Banská Bystrica,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

ECLI:SK:KSBB:2022:6003898765.6

 

Sp. zn.: 36K/29/2003-670

 

IČO: 6003898765

 

ROZVRHOVÉ UZNESENIE

 

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica, s. r. o. „v konkurze“, so sídlom Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 019 542, ktorého správcom podstaty je Mgr. Pavol Karman, so sídlom kancelárie Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina, o rozdelení výťažku vo výške 32.012,92 Eur, takto

 

r o z h o d o l :

 

 1. Odmena a výdavky správcu konkurznej podstaty:

•          Mgr. Pavol Karman, so sídlom kancelárie správcu Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina: odmena vo výške 6.158,14 Eur a doplatenie hotových výdavkov vo výške 5.945,82 Eur, uspokojuje sa vo výške 12.103,96 Eur.

 

 1. Súdny poplatok za konkurzné konanie:

•          Slovenská republika, Krajský súd Banská Bystrica, Skuteckého 7, Banská Bystrica: pohľadávka vo výške 0,-- Eur, uspokojuje sa vo výške 0,-- Eur.

 

 1. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 v spojení s § 31 ods. 6 písm. b) ZKV:

•          Ing. Michal Časnocha, M. Rázusa 23, Banská Bystrica: pohľadávka vo výške 23,50 Eur, uspokojuje sa vo výške 23.50 Eur,

•          LOTOS MM s. r. o., Dlhá nad Váhom 432, IČO: 47 031 573: pohľadávka vo výške 1.800,-- Eur, uspokojuje sa vo výške 1.800,-- Eur.

 

 1. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 v spojení s § 31 ods. 6 písm. g) ZKV:
 • Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor, Horná 23, Banská Bystrica: pohľadávka vo výške 59,51 Eur, uspokojuje sa vo výške 59,51 Eur.

 

 1. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 v spojení s § 31 ods. 6 písm. i) ZKV:
 • Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Záhradnícka 10, Bratislava: pohľadávka vo výške 20,91 Eur, uspokojuje sa vo výške 20,91 Eur,
 • Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava: pohľadávka vo výške 383,29 Eur, uspokojuje sa vo výške 383,29 Eur,
 • Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Záhradnícka 10, Bratislava: pohľadávka vo výške 66,38 Eur, uspokojuje sa vo výške 66,38 Eur,
 • Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Záhradnícka 10, Bratislava: pohľadávka  v331,93 Eur, uspokojuje sa vo výške 331,93 Eur,
 • Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Záhradnícka 10, Bratislava: pohľadávka v  5,-- Eur, uspokojuje sa vo výške 5,-- Eur.

 

 1. Pohľadávky I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV:

por. č.

1)         ZSNP, a. s. „v likvidácii“, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 30 222 524: pohľadávka vo výške 590,99 Eur (17,804,25 Sk), uspokojuje sa vo výške 33,18 Eur,

2)         Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 (pôvodne uplatnené veriteľom Slovenské telekomunikácie a. s., Bratislava, Nám.  Slobody 6, Bratislava, detašované pracovisko Banská Bystrica, Horná 77): pohľadávka vo výške 330,44 Eur (9.954,80 Sk), uspokojuje sa vo výške 18,55 Eur,

3)         CAH, s. r. o., Werferova 3, Košice, IČO: 35 961 147  (pôvodne uplatnené veriteľom NAFTA a. s., Naftárska č. 965, Gbely, IČO: 31 409 938): pohľadávka vo výške 12.473,53 Eur (375.777,64 Sk), uspokojuje sa vo výške 700,20 Eur,

4)         SOFTIP, a. s., Kraskovského 14, Bratislava, IČO: 36 785512 ( (pôvodne uplatnené veriteľom SOFTIP, a. s., Spojová 21, Banská Bystrica, IČO: 31 597 238): pohľadávka vo výške 616,34 Eur (18 568,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 34,60 Eur,

5)         Slovenská konsolidačná, a. s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Národný úrad práce Bratislava, Okresný úrad práce, Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica): pohľadávka vo výške 1.142,10 Eur (34.407,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 64,11 Eur,

6)         Slovenská konsolidačná, a. s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Spoločná zdravotná poisťovňa, Ondavská 3, Bratislava): pohľadávka vo výške 213,10 Eur (6.420,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 11,96 Eur,

7)         Slovenská konsolidačná, a. s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom SR, Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Banská Bystrica II, Kuzmányho 18, Banská Bystrica): pohľadávka vo výške 265.730,86 Eur (8.005.408,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 14.916,85 Eur,

8)         Šatan Norbert, Štúrova 1449/43, Malacky (pôvodne uplatnené veriteľom Norbert Šatan - AKUŠAT, s miestom podnikania Štúrova 1449/43, Malacky, IČO: 30 896 657): pohľadávka vo výške 479,65 Eur (14.450,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 26,93 Eur,

9)         NCH Slovakia, s. r. o., Drieňová 34, Bratislava, IČO: 34 096 043: pohľadávka vo výške 1.403,27 Eur (42.275,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 78,77 Eur,

10)       Kainar Oldřich, Novomeského 3, Trenčín (pôvodne uplatnené veriteľom Kainar Oldřich - OK POMOC, s miestom podnikania Trenčín, Novomeského 3, IČO: 34 271 686): pohľadávka vo výške 3.805,01 Eur (114.629,70 Sk), uspokojuje sa vo výške 213,5 Eur,

11a)     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35 937 874: pohľadávka vo výške 1.843,72 Eur (55.544,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 103,50 Eur,

11b)     Slovenská konsolidačná, a. s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Všeobecná zdravotná poisťovňa, Skuteckého 22, Banská Bystrica): pohľadávka vo výške 4.109,21 Eur (123.794,-- Sk), uspokojuje sa vo výške 230,67 Eur,

12)       Slovenská konsolidačná, a. s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené veriteľom Sociálna poisťovňa, Kapitulská 27, Banská Bystrica): pohľadávka vo výške 13.993,54 Eur (421.569,50 Sk), uspokojuje sa vo výške 785,53 Eur.

 

 1. Pohľadávky vylúčené z uspokojenia podľa § 33 ZKV:

por. č.

13)       ALU - S. V., s. r. o, Do Stošky 23, Žilina - Bánová, IČO: 35 674 261: pohľadávka vo výške 972,53 Eur (29.298,40 Sk),

14)       Peter Vlek, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, IČO: 30 560 675: pohľadávka vo výške 2.881,40 Eur (86.805,-- Sk),

15)       MEWA Service SR s. r. o., Račianska 60, Bratislava, IČO: 31 978 907: pohľadávka vo výške 350,10 Eur (10.547,-- Sk),

16)       SAMPET, spol. s r. o., Vígľašská 7-9, Bratislava, IČO: 31 351 964: pohľadávka vo výške 1.082,02 Eur (32.596,80 Sk),

17)     Jozef Fulajtár, Záhradná 4, Detva, IČO: 33 284 288: pohľadávka vo výške 408,68 Eur (12.312,-- Sk).

 

Správca konkurznej podstaty je povinný poukázať veriteľom priznané sumy v lehote do 5 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a súdu predložiť doklady o splnení uznesenia v lehote do 10 dní od jeho právoplatnosti spolu s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu.

P o u č e n i e :       

 

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého  smeruje.

            V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

V Banskej Bystrici, dňa 29. apríla 2022

 

 

                                                                      

                                                                                 Mgr. Miriam   K a m e n s k á

                                                                                                s u d k y ň a