Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/208/2021

(FO) Melicherová Emília (04.09.1960)

Obrancov mieru 171/12 , 98701 Poltár

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
04.05.2022
Zverejnený v OV č.:
85/2022
Dlžník:
Melicherová Emília IČO 04.09.1960, , Obrancov mieru 171/12 171/12, 98701 Poltár,
Správca:
JUDr. Stela Chovanová , J.Kozáčeka 13, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/208/2021
Spisová značka správcu:
2OdK/208/2021 S1612
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

 

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις

προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"

"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".

"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen

termijnen"

"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a

observar"

Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a

creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

 "Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat

määräajat"

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka: Emília Melicherová, nar. 04.09.1960, trvale bytom Obrancov Mieru 171/12, 987 01 Poltár (ďalej len „dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bolo Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2OdK/208/2021 zo dňa 21.07.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 143/2021 dňa 27.07.2021, vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená: Mgr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.: S1612.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR) 

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

(§167l ods. 3 ZKR)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive  a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt: Emília Melicherová, date of birth 04.09.1960, address Obrancov Mieru 171/12, 987 01 Poltár, Slovak republic, our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No. 2OdK/208/2021 dated 21.07.2021, it was published in the Commercial bulletin No. 143/2021 from 27.07.2021, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Stela Chovanová, residence J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, S1612 as the trustee in the bankruptcy.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak republic according to the Direction of the European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.

By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.

The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured.

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and termination of the right.

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:

Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:

a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the claim, f) signature.

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order, subject, and the legal reason for the creation of the security right.

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the administrator with professional care.

The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor.

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned.

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website www.justice.gov.sk or

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true            

JUDr. Stela Chovanová                                                       
správca (trustee)