(FOP) Anna Lukačková, IČO 33889546

Nová 41, 07301 Sobrance

Ustanovenie správcu
Dátum zverejnenia:
09.05.2022
Zverejnený v OV č.:
88/2022
Krajský súd v Košiciach
6K/105/2005, Anna Lukačková, IČO: 33889546, Nová 41, 07301 Sobrance, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                           ECLI:SK:KSKE:2022:7005204108.9                              

                                                                                                               Sp. zn.: 6K/105/2005 -

                                                                                                               IČS:  7005204108                              

                                                                               UZNESENIE

 

         Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Anna Lukačková,  nar. 16.7.1963, Nová 41, Sobrance, IČO: 33 889 546, o vyhlásenie konkurzu takto

                                                                              r o z h o d o l :

          Z b a v u j e   JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú, Metodova 12, Prešov, funkcie správcu konkurznej podstaty.

                                          

          U s t a n o v u j e   iTRUSTee Restructuring, k.s., Trnavská cesta 50A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02, IČO: 47 254 122, adresa kancelárie správcu: Hlavná 29, Prešov, do funkcie nového správcu konkurznej podstaty.

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Krajský súd v Košiciach, v troch písomných vyhotoveniach [§ 362 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“)].

Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote 15 dní podané na príslušnom odvolacom súde (§ 362 ods. 2 C.s.p.).

Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné (§ 358 C.s.p.).

V zmysle ust. § 363 C.s.p., v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

V zmysle ust. § 364 C.s.p., rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

V zmysle ust. § 365 ods. 1 C.s.p., odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) neboli splnené procesné podmienky,

b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

f) Súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo

h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa ust. § 365 ods. 2 C.s.p., odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej.

Podľa ust. § 365 ods. 3 C.s.p., odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

 

V Košiciach dňa 3. mája 2022

                                                                                                               JUDr. Július Tóth

                                                                                                                         sudca

Za správnosť vyhotovenia: Dana Vašeková