(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
13.05.2022
Zverejnený v OV č.:
92/2022
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Kukučínova 3379/18, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2K/7/2018
Spisová značka správcu:
2K/7/2018 S1590
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Advisors k.s., správca so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S1590, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 20, IČO: 30 840 198, sp. zn. 2K/7/2018 týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, Banská Bystrica, IČO: 00 603 481 v celkovej sume 393,00,-Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Advisors k.s.

správca konkurznej podstaty