(PO) CERUM PRODUCTION s.r.o., IČO 44448082

Hraničná 770/2, 04017 Košice

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
9.5.2022
Dátum zverejnenia:
13.05.2022
Zverejnený v OV č.:
92/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
32K/8/2022
ICS:
7122202888
Vydal:
JUDr. Slávka Garančovská
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
CERUM PRODUCTION s.r.o. IČO 44448082, , Hraničná 770/2, 04017 Košice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
CERUM PRODUCTION s.r.o. IČO 44448082, , Hraničná 770/2, 04017 Košice, Slovenská republika CERUM PRODUCTION s.r.o. IČO 44448082, , Hraničná 770/2, 04017 Košice, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CERUM PRODUCTION s.r.o., so sídlom: Hraničná 770/2, 040 17 Košice, IČO: 44 448 082, zast. advokátom JUDr. Matúšom Králikom, PhD., so sídlom: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: CERUM PRODUCTION s.r.o., so sídlom: Hraničná 770/2, 040 17 Košice, IČO: 44 448 082.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra (§ 14 ZKR).
Oznam: