(PO) AGROBARA s.r.o., IČO 36603228

Veľká Bara 69, 07632 Veľká Bara

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
9.5.2022
Dátum zverejnenia:
13.05.2022
Zverejnený v OV č.:
92/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
32K/7/2022
ICS:
7122202637
Vydal:
JUDr. Slávka Garančovská
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
AGROBARA s.r.o. IČO 36603228, , 69 07632 Veľká Bara, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE IČO 42499500, , Železničná 1, 04190 Košice, Slovenská republika AGROBARA s.r.o. IČO 36603228, , 69 07632 Veľká Bara, Slovenská republika Finančné riaditeľstvo SR IČO 42499500, , Železničná 1, 04190 Košice, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: AGROBARA s.r.o., so sídlom: Veľká Bara 69, 076 32 Veľká Bara, IČO: 36 603 228, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
Rozhodnutie:
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: AGROBARA s.r.o., so sídlom: Veľká Bara 69, 076 32 Veľká Bara, IČO: 36 603 228.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR). d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: