Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/65/2019

(PO) Limbašské družstvo, IČO 45630615

Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
19.05.2022
Zverejnený v OV č.:
96/2022
Dlžník/Úpadca:
Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberiniho 9, Bratislava 821 03,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82102 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/65/2019
Spisová značka správcu:
8K/65/2019/S1450
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

V konkurznej veci úpadcu: Limbašské družstvo IČO 45630615, , Seberíniho 9, Bratislava 821 03, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Dr, vložka č. 614/B (ďalej len „úpadca“)

Dátum konania zasadnutia veriteľského výboru : 10.05.2022 o 10:00 hod.

Miesto konania veriteľského výboru:

Cintorínska 22, 811 08 Bratislava

Účasť na schôdzi – členovia veriteľského výboru :

  1. COIMPEX, s.r.o., IČO: 31 611 524, v zastúpení správcom konkurznej podstaty: JUDr. Vojtech Agner, správca konkurznej podstaty, zn. správcu: S1690
  2. Lekáreň MARTIN, s.r.o., IČO: 36 849 413 v zastúpení konateľ: Milan Kalman
  3. Lekáreň TERNO, s.r.o., IČO: 36 414 425 v zastúpení konateľ: Milan Kalman

Na schôdzi veriteľského výboru sa zúčastnili všetci členovia veriteľského výboru a preto je tento uznášaniaschopný. 

Po vykonaní prezencie bolo pristúpené k plánovanému programu schôdze.

COIMPEX, s.r.o. ako predseda veriteľského výboru navrhol nasledovný program schôdze veriteľského výboru :  

  1. Hlasovanie o odsúhlasení návrhu konečného rozvrhu z výťažku majetku úpadcu
  2. Rôzne
  3. Záver 

K jednotlivým bodom programu :

  1. Hlasovanie o odsúhlasení návrhu konečného rozvrhu z výťažku majetku úpadcu

Dňa 21.04. 2022 v OV č. 76/2022 bol správkyňou konkurznej podstaty spoločnosti Limbašské družstvo IČO 45630615, Seberíniho 9, Bratislava 821 03, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Dr, vložka č. 614/B, pani Ing. Annou Bružeňákovou zverejnený návrh konečného rozvrhu výťažku majetku úpadcu. Následne bol správkyňou veriteľský výbor požiadaný o jeho schválenie v lehote 20 dní od jeho zverejnenia.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

  1. Rôzne

Predseda veriteľského výboru vyzval ostatných členov k predloženiu návrhov na ďalšie hlasovanie. Žiadne návrhy uskutočnené neboli. 

  1. Záver

Na tomto zasadnutí veriteľského výboru bolo prijaté uznesenie o schválení návrhu konečného rozvrhu z výťažku majetku úpadcu.

UZNESENIE č. 1/2022 zo dňa 10.05.2022

Hlasovaním na veriteľskom výbore dňa 10.05.2022 bol schválení návrhu konečného rozvrhu z výťažku majetku úpadcu : Limbašské družstvo IČO 45630615, Seberíniho 9, Bratislava 821 03.

Návrh bol schválený jednohlasne, t. j. 100 % hlasov členov veriteľského výboru.

Žiadne ďalšie návrhy prednesené neboli, schôdza veriteľského výboru bola ukončená o 11:00 hod. 

V Bratislave dňa 10.05.2022

COIMPEX, s.r.o.      

JUDr. Vojtech Agner 

predseda veriteľského výboru