Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/85/2022

(FO) Mišalková Ružena (02.04.1981)

Majerka 161 , 05994 Ihľany

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
24.05.2022
Zverejnený v OV č.:
99/2022
Dlžník:
Ružena Mišalková IČO 02.04.1981, , Majerka 161, 059 94 Ihľany,
Správca:
JUDr. Ing. Jozef Sitko , Lipová 1, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
3OdK/85/2022
Spisová značka správcu:
3OdK/85/2022 S1401
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty:

Uznesením Okresného súdu v Prešove sp.zn.: 3OdK/85/2022 zo dňa 23.03.2022 uverejneného v Obchodnom vestníku 61/2022 zo dňa 29.03.2022 pod K018580, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ružena Mišalková, nar. 02.04.1981, Majerka 161, 059 94 Ihľany.

Správca týmto oznamuje veriteľom, že v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka bol zistený následovný majetok:

 

- nehnuteľnosti zapísané na LV č.895 k.ú.: Majerka, obec: Ihľany, okres: Kežmarok - pozemky

Parcela registra

Parc. Čís,

Druh pozemku

Výmera m2

Podiel

Cena €

C

44

Zastavaná plocha a nádvorie

670

1/1

1240

 

- nehnuteľnosti zapísané na LV č.237 k.ú.: Majerka, obec: Ihľany, okres: Kežmarok stavby

Súpisné číslo

Druh stavby

Na parcele číslo

Podiel

Cena €

161

Rodinný dom

50/1

1/1

18900

 

- nehnuteľnosti zapísané na LV č.237 k.ú.: Majerka, obec: Ihľany, okres: Kežmarok pozemky

Parcela registra

Parc. Čís,

Druh pozemku

Výmera m2

Podiel

Cena €

C

50/1

Zastavaná plocha a nádvorie

420

1/1

777

 

Vyššie uvedený dlžník si v zmysle ust. §166d ZKR uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec (obydlie) - rodinný dom. Podľa ust. § 166d ods. 1 ZKR súčasťou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia je okrem rodinného domu aj jeho príslušenstvo vrátane zastavaného a priľahlého pozemku.

V zmysle ust. § 167o ods. 2 ZKR správca vyššie uvedenú hodnotu obydlia dlžníka určil odhadom; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku.

JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca