Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/151/2022

(FO) Habala Jozef (03.10.1977)

Veľká okružná 1080, 95801 Partizánske

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
30.05.2022
Zverejnený v OV č.:
103/2022
Dlžník:
Jozef Habala IČO 03.10.1977, , Veľká okružná 1080 / 45, 95801 Partizánske,
Správca:
JUDr. Otília Prachařová , Centrum I. 57/132, 01841 Dubnica nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/151/2022
Spisová značka správcu:
38OdK/151/2022 S41
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Správca oznamuje, že nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť zapísaný do súpisu majetku v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka, Jozef Habala, nar. 3.10.1977, trvale bytom Veľká okružná 1080/45, 958 01 Partizánske.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov.

S poukazom na ust. § 166i ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na vykonanie šetrení majetku dlžníka, doručili takéto podnety správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.