(PO) SNP3 s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 46060456

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

Súd u k l a d á spoločnosti PMG Solutions, s.r.o., so sídlom...
Dátum vydania:
25.05.2022
Dátum zverejnenia:
31.05.2022
Zverejnený v OV č.:
104/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2R/18/2015
ICS:
6115224756
Vydal:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
SNP3 s.r.o. IČO 46060456, , Námestie SNP č. 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Navrhovatelia:
SNP3 s.r.o. IČO 46060456, , Námestie SNP č. 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SNP3 s.r.o. "v konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 060 456, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S 1709, o návrhu správcu na uloženie povinnosti podať vylučovaciu žalobu, takto
Rozhodnutie:
Súd u k l a d á spoločnosti PMG Solutions, s.r.o., so sídlom Lazovná 1487/56, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 946 420 lehotu 30 dní od doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby na Okresný súd Banská Bystrica proti JUDr. Jurajovi Rybárovi, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S 1709, správcovi konkurznej podstaty úpadcu SNP3 s.r.o. "v konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 060 456, na vylúčenie majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN: 36924a, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 38/2019 dňa 22.02.2019 (ktorým správca konkurznej podstaty aktualizoval súpis oddelenej podstaty a zároveň nahradil zverejnenie v OV č. 119/2016 zo dňa 21.06.2016 a v OV č. 201/2016 zo dňa 19.10.2016), a to: Stavba - Polyfunkčná budova, LV č. 8213, obec: Banská Bystrica, k.ú.: Banská Bystrica, parc. č. 1455/1, 1455/3, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, v súpisovej hodnote 2 081 692,04 Eur, Byty a nebytové priestory v stavbe - Byt č. 1, LV č. 8213, obec: Banská Bystrica, k.ú.: Banská Bystrica, parc. č. 1455/1, 1455/3, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, ulica: Námestie SNP, súpisné číslo: 3, orientačné číslo vchodu: 1, číslo poschodia: 3 - mezanín, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a zastavanom pozemku, na ktorom budova stojí: 15630/133278, - Byt č. 2, LV č. 8213, obec: Banská Bystrica, k.ú.: Banská Bystrica, parc. č. 1455/1, 1455/3, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, ulica: Námestie SNP, súpisné číslo: 3, orientačné číslo vchodu: 1, číslo poschodia: 3 - mezanín, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a zastavanom pozemku, na ktorom budova stojí: 15100/133278, - Nebytový priestor č. 12-2, LV č. 8213, obec: Banská Bystrica, k.ú.: Banská Bystrica, parc. č. 1455/1, 1455/3, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, ulica: Námestie SNP, súpisné číslo: 3, orientačné číslo vchodu: 1, číslo poschodia: prízemie, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a zastavanom pozemku, na ktorom budova stojí: 13015/133278, - Nebytový priestor č. 12-1, LV č. 8213, obec: Banská Bystrica, k.ú.: Banská Bystrica, parc. č. 1455/1, 1455/3, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, ulica: Námestie SNP, súpisné číslo: 3, orientačné číslo vchodu: 1, číslo poschodia: suterén, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a zastavanom pozemku, na ktorom budova stojí: 12983/133278, - Nebytový priestor č. 12-3, LV č. 8213, obec: Banská Bystrica, k.ú.: Banská Bystrica, parc. č. 1455/1, 1455/3, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, ulica: Námestie SNP, súpisné číslo: 3, orientačné číslo vchodu: 1, číslo poschodia: 1., podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a zastavanom pozemku, na ktorom budova stojí: 18540/133278, - Nebytový priestor č. 12-4, LV č. 8213, obec: Banská Bystrica, k.ú.: Banská Bystrica, parc. č. 1455/1, 1455/3, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, ulica: Námestie SNP, súpisné číslo: 3, orientačné číslo vchodu: 1, číslo poschodia: 2., podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a zastavanom pozemku, na ktorom budova stojí: 18630/133278, - Nebytový priestor č. 12-1, LV č. 8213, obec: Banská Bystrica, k.ú.: Banská Bystrica, parc. č. 1455/1, 1455/3, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, ulica: Námestie SNP, súpisné číslo: 3, orientačné číslo vchodu: 1, číslo poschodia: prízemie, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a zastavanom pozemku, na ktorom budova stojí: 8720/133278, - Nebytový priestor č. 12-2, LV č. 8213, obec: Banská Bystrica, k.ú.: Banská Bystrica, parc. č. 1455/1, 1455/3, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, ulica: Námestie SNP, súpisné číslo: 3, orientačné číslo vchodu: 1, číslo poschodia: 1., podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a zastavanom pozemku, na ktorom budova stojí: 15010/133278, - Nebytový priestor č. 12-3, LV č. 8213, obec: Banská Bystrica, k.ú.: Banská Bystrica, parc. č. 1455/1, 1455/3, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, ulica: Námestie SNP, súpisné číslo: 3, orientačné číslo vchodu: 1, číslo poschodia 2., podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a zastavanom pozemku, na ktorom budova stojí: 15650/133278, Pozemky - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 320m2, parc. č. 1455/1, obec: Banská Bystrica, k.ú.: Banská Bystrica, LV č. 4059, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, v súpisovej hodnote 94 211,20 Eur, - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 199m2, parc. č. 1455/3, obec: Banská Bystrica, k.ú.: Banská Bystrica, LV č. 4059, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, v súpisovej hodnote 58 587,59 Eur, - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 437m2, parc. č. 1455/4, obec: Banská Bystrica, k.ú.: Banská Bystrica, LV č. 4059, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, v súpisovej hodnote 128 657,17 Eur, - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 37m2, parc. č. 1455/6, obec: Banská Bystrica, k.ú.: Banská Bystrica, LV č. 4059, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, v súpisovej hodnote 10 893,17 Eur, - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 326m2, parc. č. 1455/7, obec: Banská Bystrica, k.ú.: Banská Bystrica, LV č. 4059, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, v súpisovej hodnote 95 977,66 Eur. V prípade, že žaloba na vylúčenie vyššie špecifikovaného majetku nebude podaná v uloženej lehote, platí fikcia, že zahrnutie uvedeného majetku do súpisu je nesporné, teda správca poznámku o spornom zápise vymaže a majetok speňaží.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Oznam: