Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/154/2020

(FO) Smolka Emil (24.10.1956)

Osiková 3210, 01007 Žilina

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
03.06.2022
Zverejnený v OV č.:
107/2022
Dlžník:
Smolka Emil IČO 24.10.1956, , Osiková 3210 / 7, 01007 Žilina,
Správca:
JUDr. Lenka Maďarová , Štrková 95/21, 01009 Žilina,
Spisová značka súdu:
9OdK/154/2020
Spisová značka správcu:
9OdK/154/2020 S1448
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

Oznámenie o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu

JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Emil Smolka, nar. 24.10.1956, trvale bytom Osiková 3210/7, 010 07 Žilina, do 11.08.2004 podnikajúci pod obchodným menom: Emil Smolka - EXPORT-IMPORT- SPROSTREDKOVANIE, s miestom podnikania: Osiková 3210/7, 010 01 Žilina, IČO: 22 870 628, zastúpený opatrovníkom Jurajom Smolkom, nar. 31.03.1986, bytom Na Záhumní 196/16, 013 02 Nededza /ďalej len ako aj „Dlžník“/, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 9OdK/154/2020

týmto, najmä podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamujem, že konkurz sa   k o n č í  , a to po splnení rozvrhu výťažku, zverejneného v OV č. 86/2022 dňa 05.05.2022.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Emil Smolka, nar. 24.10.1956, trvale bytom Osiková 3210/7, 010 07 Žilina, č.k. 9OdK/154/2020,  z r u š u j e .

V Žiline dňa 31.05.2022

JUDr. Lenka Maďarová, správca