(PO) KM-Trade EU, s.r.o., IČO 46599312

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
09.06.2022
Zverejnený v OV č.:
111/2022
Dlžník/Úpadca:
KM-Trade EU, s.r.o. IČO 46599312, , Svätovavrinecká 13920/10 , 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
Ing. Anett Pirohár , Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
6K/1/2022
Spisová značka správcu:
6K/1/2022 S1534
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Ing. Anett Pirohár, správca konkurznej podstaty úpadcu KM-Trade EU, s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 599 312 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k 6K/1/2022, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese - Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok, počas úradných hodín správcu od 9:00 hod do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo mailom: ing.pirohar@gmail.com, prípadne na tel. č.: 0905 613 029.

Ing. Anet Pirohár, správca