Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/204/2021

(FO) Sminčáková Katarína (28.08.1978)

Láb , 90067 Láb

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
16.06.2022
Zverejnený v OV č.:
116/2022
Dlžník:
Sminčáková Katarína IČO 28.08.1978, , Láb _, 90067 Láb,
Správca:
, Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
31OdK/204/2021
Spisová značka správcu:
31OdK/204/2021 S2006
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

VIVID RECOVERY, k. s., sídlo kancelárie: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 53 082 834, ako správca dlžníka: Katarína Sminčáková, nar. 28.08.1978, trvale bytom Láb, 900 67 Láb (ďalej len „Dlžník“), týmto v súlade s ustanoveniami § 167n ods. 1)  a § 167p ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje:

 

I. kolo ponukového konania

na predaj nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku konkurznej podstaty Dlžníka, a to:

 

Číslo súpisovej položky: 1 - 3

 

Popis: Nehnuteľný majetok – pozemky (spoluvlastnícke podiely)

 

 

Por. č.

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m²

Číslo listu vlastníctva

Katastrálne územie/obec/štát

Veľkosť spoluvlastníckeho podielu

1

1747/1

Orná pôda

50

176

Láb / Malacky / SR

1/1

2

1748/1

Orná pôda

44

176

Láb / Malacky / SR

1/1

3

1746/1

Orná pôda

32

3188

Láb / Malacky / SR

4/5

 

 

Podmienky ponukového konania:

1. Záujemcovia majú možnosť predkladať svoje písomné ponuky v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku (*ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci pracovný deň), a to elektronicky (do elektronickej schránky správcu) alebo v zalepenej obálke s označením PONUKA_31OdK/204/2021 na adresu kancelárie správcu:

VIVID RECOVERY, k. s.

Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava

 

2. Ponuka musí obsahovať

• Označenie záujemcu

a) fyzická osoba uvádza: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko

b) právnická osoba uvádza: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby/osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby

• Návrh kúpnej ceny za každý spoluvlastnícky podiel na pozemkoch jednotlivo alebo v súčte za predpokladu záujmu o kúpu všetkých uvedených spoluvlastníckych podielov Dlžníka (záujemca môže predložiť ponuku na iba jeden spoluvlastnícky podiel na pozemku alebo viacero spoluvlastníckych podielov alebo všetky spoluvlastnícke podiely)

• Číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný

• Telefonický a e-mailový kontakt

• Dátum a podpis záujemcu

• Doklad o úhrade zálohy ponúkanej kúpnej ceny

 

3. Záujemca je v súlade s § 167p ZKR povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu:

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4912 1051

 

Variabilný symbol: IČO (právnická osoba) / dátum narodenia (fyzická osoba)

 

Poznámka pre príjemcu: záloha_31OdK/204/2021

4. Na neskôr doručené ponuky záujemcov, alebo na ponuky ktoré nesplnili vyššie uvedené podmienky, správca nebude prihliadať. Správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.

5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

6. Záujemca, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako víťazná bude povinný v zmysle kúpnej zmluvy uhradiť poplatok za vklad vlastníckeho práva do príslušného katastra (33,- EUR, resp. 66,- EUR).

7. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu nehnuteľných vecí prípadne zrušiť ponukové konanie.

 

Miroslav Jakubčík, správca Dlžníka

VIVID RECOVERY, k. s., správca